Onderzoek door werkgroep wijkgemeenten Arnhem Noord en Zuid

De AK heeft besloten om – op hun verzoek – de Werkgroep Noord en afgevaardigden uit Arnhem Zuid te vragen om een gezamenlijke werkgroep te vormen die – in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters – op korte termijn gaat onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om voor de wijken Noord en Zuid één kerkgebouw* voor de zondagse vieringen van de Protestantse Gemeente Arnhem te realiseren, aangevuld met een aantal steunpunten. De vragen die voorliggen zijn:

• Aan welk programma van eisen dient dat kerkgebouw te voldoen;
• Wat dient het karakter van de aanvullende steunpunten te zijn en waaraan dienen deze te voldoen;
• Parallel daaraan dient te worden onderzocht wat voor kerk de PGA wil zijn en hoe die past in de huidige en de komende tijd;
• Tevens zou onderzocht kunnen worden wat voor consequenties een en ander heeft voor de structuur van de PGA.

De gezamenlijke werkgroep wordt verzocht om uiterlijk op 1 november 2017 te rapporteren aan het Moderamen van de Algemene Kerkenraad.
*Hieronder vallen niet De Rank en de Parkstraatgemeente