ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van de Protestantse Gemeente te Arnhem zijn geregistreerde ANBI-instellingen:

  • Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA)
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente te Arnhem (zie aldaar)

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Arnhem
RSIN: 818.887.126
Telefoonnummer: 026 4420987
Website adres: www.pgarnhem.nl
E-mail: kb@pgarnhem.nl
Adres: Rosendaalseweg 507, 6824 KL  Arnhem

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Arnhem.

De Protestantse Gemeente te Arnhem bestaat uit de Wijkgemeente Noord en de Wijkgemeente Zuid en twee wijkgemeenten van bijzondere aard: Hervormde Gemeente De Rank en  de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Arnhem.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad minimaal 6 leden. De leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De wijkgemeenten en de wijkgemeenten van bijzondere aard hebben een eigen kerkenraad met afgeleide bevoegdheden. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken,het RCBB . (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2.  Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3.  Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente vindt u hier. Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan voor 2021-2024.

In het huidige beleidsplan is ook de Plaatselijke Regeling van de PGA opgenomen. Op 17/6/2019 is daar een Appendix aan toegevoegd waarin artikel 5.1 is aangepast aan de huidige situatie:

Appendix inzake het besluit van de Algemene Kerkenraad van 17 juni 2019:

  1. Daar waar in deze Plaatselijke Regeling sprake is van wijkgemeenten wordt steeds bedoeld de Wijkgemeente Noord en de Wijkgemeente Zuid.
  2. Deze wijkgemeenten hebben elk drie vertegenwoordigers in de Algemene Kerkenraad.

De Protestantse Gemeente te Arnhem bestaat uit gewone (geografische) wijkgemeenten en wijkgemeenten van bijzondere aard. De algemene kerkenraad heeft besloten het aantal geografische wijkgemeenten ten laatste op 1 januari 2019 te hebben teruggebracht tot 3.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. In een aantal gevallen wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt die voldoet aan de gestelde voorwaarden door de belastingdienst aan vrijwilligers vergoedingen.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Evt. kan een verwijzing/link worden toegevoegd naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor publicatie van de cijfers over 2018. Zodra de cijfers gereed zijn zullen wij deze publiceren.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Diaconie

Voor de ANBI-gegevens van de Diaconie (College van Diakenen Protestantse Gemeente te Arnhem) klik hier.