Kerstnachtdienst in Eusebiuskerk 24 december

Ook dit jaar is er weer een prachtige kerstnachtdienst in de Eusebiuskerk. De deuren gaan vanaf half 9 ‘s avonds open. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de kerk zit elk jaar stampvol.

Voorganger: Hans van Ark
Datum: 24 december 2017
Locatie: Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem
Kerk open: 20:30
Samenzang: 21:30-22:00
Aanvang dienst: 22:00

 

 

Kerstviering voor senioren in De Kandelaar

Speciaal voor senioren is er op woensdag 13 december een kerstviering in De Kandelaar. Het thema is: ‘Licht in het donker’.
De dienst begint om 16.00 uur. Na deze viering is er een gezellige broodmaaltijd (tot 17.45 uur).

Graag zouden we willen weten wie onze gasten zijn. Opgave is daarom gewenst. Dat kan in de kerk door middel van een opgaveformulier en telefonisch bij Dick van Diggelen. Tel: 026-3811479.

Engelse viering ‘Lessons and Carols’ in Walburgiskerk

Geen concert, maar een echte Engelse ceremonie met koor- en samenzang. Als voorbereiding op het kerstfeest wordt op 16 december de Service of Nine Lessons and Carols gehouden. Deze viering gaat uit van de Anglicaanse parochie en tal van andere Arnhemse geloofsgemeenschappen.

Voorheen vond de dienst plaats in de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat, maar dit jaar is dat in de Walburgiskerk (St. Walburgisplein 1). Aanvang: 19.00 uur.

Voorstelling kloosterhervormer Teresa van Avila in Parkstraatkerk

Een voorstelling die helemaal in het teken staat van Teresa van Avila. Op zondag 3 december wordt er stilgestaan bij deze zestiende-eeuwse mystica en kloosterhervormer. De voorstelling ‘Teresa en de innerlijke burcht’ wordt afgewisseld met muziek, dans, zang en bespiegelingen.

Spanje
Teresa van Avila trad al op jonge leeftijd het klooster in en na een bekeringservaring ontpopte ze zich tot een groot kloosterhervormer. Onvermoeibaar reisde ze Spanje rond en stichtte daar het ene klooster na het andere. Daarnaast schreef ze ook verschillende boeken en brieven. Voor haar was God niet alleen te vinden in de kerk en in het gebed, maar ook tussen de mensen in het dagelijkse leven.

De voorstelling wordt georganiseerd door D3rde Verdieping en de Parkstraatgemeente. Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.d3rdeverdieping.nl 

Locatie: Parkstraatkerk, Parkstraat 31a in Arnhem
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: 8,-
Gelrepas en studenten: 6,-

 

Nieuw inzamelpunt Kledingbank bij kerkelijk bureau

Vanaf deze maand kan je gebruikte kleding afgeven bij een nieuw inzamelpunt van de Kledingbank: het diaconaal/kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Hier kan je elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht.

De Kledingbank Arnhem geeft goede, bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Doe de Nationale Protestantentest

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen openbaarde. De kritiek die hij had op de Katholieke Kerk wordt als hét begin gezien van de Reformatie. In deze tijd ontstonden verschillende protestantse geloofsovertuigingen. Deze protestantse traditie heeft veel bijzondere mensen voortgebracht. Benieuwd op welke protestant jij lijkt? Vul dan hier de test in.

 

Open huis Centraal Uitgiftepunt Voedselbank Arnhem-Zuid

Altijd al willen weten hoe het eraan toe gaat bij een uitgiftepunt van de Voedselbank? Kom dan op zaterdag 18 november naar CUP-Z in Arnhem. Vrijwilligers die daar werken geven uitleg hoe het uitgiftepunt werkt en je kunt een rondleiding krijgen. Voor iedere bezoeker is er ook gratis koffie en iets lekkers te eten.  

Tijdstip open huis Centraal Uitgiftepunt Arnhem-Zuid:  11.00 – 15.30 uur
Locatie: Overmaat 10, 6831 AH Arnhem-Zuid

 

Symposium ‘Voltooid leven in perspectief’ in Walburgiskerk

Er wordt volop gedebatteerd en gediscussieerd over de vraag of ouderen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde keuzes te maken, is het belangrijk om inzicht te hebben in de achtergrond van deze stervenswens. Op 10 november is meer over dit onderwerp te horen tijdens het symposium ‘Voltooid leven in perspectief’ in de Walburgiskerk.

Rauwe tragiek
Els van Wijngaarden interviewde mensen met een stervenswens om hier inzicht in te krijgen. Zij concludeert: “In de ervaringen van ouderen gaat het helemaal niet over ‘het voltooien van een mooi en rijk leven’. Er gaat achter deze term een rauwe tragiek schuil, een lijden aan het leven. En dat vraagt om een zorgvuldige benadering.”
In dit symposium denken we na over een zorgvuldige, menswaardige benadering van ouder worden en over het bieden van perspectieven in deze levensfase.

Forumgesprek
Vier sprekers zullen hun gedachten delen over waardevol ouder worden en voltooid leven. In het tweede gedeelte van de middag kunt u uw vragen stellen en vindt een forumgesprek met de sprekers plaats. De sprekers zijn:

Wies Houweling: theoloog, alg. secretaris Vrijzinnigen Nederland, voorzitter De Linker Wang
Tilly de Kruyf: geestelijk verzorger en trainer cursus levens-/stervenskunst bij Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Ester Bertholet: specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Velp en initiatiefnemer Stichting het Raadhuis Velp
Carlo Knuppe: voormalig huisarts en SCEN-arts

Datum: 10 november
Plaats: Walburgiskerk Arnhem
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur
Toegang: €8,50 (met Gelrepas €4,25)
Aanmelden via: http://www.walburgisarnhem.nl/tickets/.

Het symposium wordt georganiseerd door de volgende organisaties:
D3rde Verdieping, Netwerk voor Levensvragen Arnhem, KBO-PCOB, Walburgis Arnhem, RK Parochie St. Eusebius, PKN Velp. En mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Raad van Kerken, Protestantse Kerk Arnhem, Protestantse Kerk Velp en RK Parochie St.Eusebius.

Lutheravond in Salvatorkerk

In het kader van 500 jaar Luther is er dinsdag 24 oktober een speciale Lutheravond in de Salvatorkerk.

Paul van Lunteren vertelt deze avond iets over de tijd waarin Luther leefde en wat dat voor invloed heeft gehad op zijn leven.
Ook zal pastoor Gerben Zweers vertellen hoe hij als hedendaags rooms-katholiek aankijkt tegen Luther en zijn ‘erfenis’.

Dominee Pierre Eijgenraam zal deze avond enkele korte teksten van Luther lezen en bespreken. Daarnaast zal Kees van Keulen het hebben over het liedrepetoire van Luther.

De avond begint om 18.30 uur.

 

 

Start gespreksgroep over boek Peter Rollins

Op 3 oktober start een nieuwe gespreksgroep met als insteek: maken we werk van wat we horen en geloven?

Centraal staat het boek van Peter Rollins, een Iers theoloog en filosoof. Hij schreef ‘De orthodoxe ketter’, een boekje met onmogelijke verhalen (hij noemt het zelf ‘parabels’).
Het boek is geïnspireerd op bijbelverhalen, maar geeft daar wel een heel andere draai aan en dwingt ons zo om goed over de uitleg van die verhalen na te denken.

Er zijn inmiddels belangstellenden waarmee 4 data zijn afgesproken:

Dinsdagavond 3-10, 17-10, 28-11, om 20.00 uur
Woensdagmiddag 8-11 om 14.00 uur

U kunt zich melden bij ondergetekende. Afhankelijk van wie er deelnemen, wordt er een locatie vastgesteld.

Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl

 

Kliederkerk met thema ‘Gruwelijk eng… maar je hoeft niet bang te zijn’

‘Gruwelijk eng’ is het thema van de Kinderboekenweek. Kliekerkerk haakt op 8 oktober bij dat thema aan. Je vraagt je misschien af wat geloof en Bijbel met dat thema te maken hebben. Dat kan je op zondag 8 oktober ontdekken door middel van spel, beleving, gesprek en bezinning. Afsluitend is er een gezamenlijke maaltijd.

Wil je hieraan meedoen, zou je dan iets mee willen brengen voor de gezamenlijke maaltijd?

Datum: zondag 8 oktober
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: De Salamander, Meikers 3, Arnhem
Meer informatie: Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl

Wat is Kliederkerk?
Tijdens Kliederkerk kunnen jong en oud op een speelse manier aan de slag met een Bijbelverhaal. Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:

• Samen creatief Bijbelverhalen ontdekken
• Samen vieren
• Samen eten

Meer informatie? Neem dan een kijkje op: kliederkerk.nl en op https://www.facebook.com/popupkliederkerkarnhem/

6 bijeenkomsten over verlies en verdergaan

,

Hoe ga je om met rouw en verlies? Voor nabestaanden die iemand hebben verloren zijn er zes bijeenkomsten over dit onderwerp. De eerste is op 2 oktober. 
De bijeenkomsten worden georganiseerd de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem), de Sint Eusebiusparochie en de Protestantse Gemeente Arnhem . Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer.

Lees meer

Peutervieringen in Diaconessenkerk

Voor alle peuters is er op 1 oktober weer een speciale peuterviering. Deze dienst is bedoeld om de kleinsten thuis te laten voelen in de kerk en vertrouwd te maken met wat daar gebeurt.
Lees meer

Arnhemmers doen er toe

De Diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met een gift, groot en klein, kunnen wij het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe. Lees meer

Lutherreis naar Duitse Gera

Benieuwd waarom het Lutheranisme in de 16e en 17e eeuw in Nederland geen vaste voet aan de grond kreeg? Of wat het Lutheranisme Nederland vandaag de dag te zeggen heeft?  Geef je dan op voor een bezoek aan het Duitse Gera! Deze reis staat in het teken van Maarten Luther en 500 jaar Reformatie. Lees meer

Onderzoek door werkgroep wijkgemeenten Arnhem Noord en Zuid

De AK heeft besloten om – op hun verzoek – de Werkgroep Noord en afgevaardigden uit Arnhem Zuid te vragen om een gezamenlijke werkgroep te vormen die – in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters – op korte termijn gaat onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om voor de wijken Noord en Zuid één kerkgebouw* voor de zondagse vieringen van de Protestantse Gemeente Arnhem te realiseren, aangevuld met een aantal steunpunten. De vragen die voorliggen zijn:

• Aan welk programma van eisen dient dat kerkgebouw te voldoen;
• Wat dient het karakter van de aanvullende steunpunten te zijn en waaraan dienen deze te voldoen;
• Parallel daaraan dient te worden onderzocht wat voor kerk de PGA wil zijn en hoe die past in de huidige en de komende tijd;
• Tevens zou onderzocht kunnen worden wat voor consequenties een en ander heeft voor de structuur van de PGA.

De gezamenlijke werkgroep wordt verzocht om uiterlijk op 1 november 2017 te rapporteren aan het Moderamen van de Algemene Kerkenraad.
*Hieronder vallen niet De Rank en de Parkstraatgemeente

Kunstenaar David Tonnaer: ‘Muziek helpt mij te verbeelden wat ik voel’

Met de expositie ‘Da Capo al fine’ wil kunstenaar David Tonnaer uit Arnhem een brug slaan naar muziek. Zijn werken zijn tot en met 2 juli te bewonderen in Rozet.

Verwondering en spanning
Da capa al fine. Ofwel: een muziekstuk herhalen tot aan het eind suggereert het verlangen muziek nogmaals te willen beluisteren, omdat het de eerste keer indruk maakte en je de verwondering en spanning wilt vasthouden”, zegt hij.

Muziek als inspiratiebron
David Tonnaer is kunstenaar, docent, adviseur en coach op het gebied van beeldende kunst. Voor hem is muziek een belangrijke inspiratiebron. In zijn werk wil hij contrasten oproepen tussen subtiliteit en kracht, rust en dynamiek. Daarnaast fotografeert hij wolkenluchten en details van boten. Door deze foto’s te combineren en over elkaar te leggen, ontstaan er nieuwe beelden.

D3rde Verdieping
De werken van David Tonnaer zijn te bekijken van maandag tot en met vrijdag tot en met 2 juli (tussen 9.15 en 12.30 uur)  in lokaal 3.09 en de vitrinekast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij D3rde Verdieping.

 

 

Samen naar de film?

Een documentaire waarin de spraakmakende dominee Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal (bekend van de Zuidas, Amsterdam) samen met enkele van zijn gemeenteleden te zien is. Een film over de hectiek van het leven, status en verlies. We zien de dominee aan het werk. Biedt de kerk een alternatief voor ons jachtige bestaan, ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone leven?

Lees meer

Drieluik over thema verwondering – Deel 1: Muziekgeheimen

Welke muzikale geheimen, grappen en gedachten zitten er verstopt tussen de noten van een muziekstuk? Op donderdag 11 mei vertelt dirigent Jules van Hessen over verwondering in de muziek.
Jules van Hessen is dirigent bij gerenommeerde orkesten in binnen- en buitenland. Hij wil een breed publiek kennis laten maken met (klassieke) muziek. Hij is onder meer bekend van zijn programmareeks ‘Blik op…’- (tv)concerten.

De avond op 11 mei is onderdeel van een drieluik van lezingen rond het thema ‘verwondering’. Elke avond belicht een gastspreker het thema vanuit een andere invalshoek.

Agenda

  1. 11 mei: Dirigent Jules van Hessen over muziek
  2. 17 mei: Theoloog Rick Benjamins over religie
  3. 23 mei: Kunsthistoricus Wouter Prins over beeldende kunst

De lezing van Jules van Hessen (11 mei) begint om 20.00 uur in de Parkstraatkerk in Arnhem (Parkstraat 31a).  De toegang is gratis, maar wij raden aan om van tevoren aan te melden. Dit kan via info@parkstraatgemeente.nl.

Een hapje eten bij De Eetkamer

Woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff heeft vanaf 22 april een eigen restaurant: de Eetkamer. Op maandag, donderdag en zaterdag is iedereen welkom om te genieten van een driegangenmenu voor €8,50

Enjoy & Learn
Wat dit restaurant zo bijzonder maakt, Lees meer

Paasglossy ‘Hoop’

De Protestantse Gemeente Arnhem brengt deze week een gratis Paasglossy uit over hoop. Ze wil hiermee een positief geluid laten horen aan alle Arnhemmers. Lees meer

Kliederkerk 9 april

Samen aan de slag met het bijbelverhaal dat de laatste dagen uit het leven van Jezus vertelt. We maken onder andere een Palmpasenstok, we horen over de haan en de ezel, we proeven en beleven de Pesach maaltijd, en we maken natuurlijk een rondgang met onze Palmpasenstokken door Vreedenhoff (woonzorgcentrum voor ouderen), want daar gaan we aan de slag op 9 april. We beginnen om 16.00 uur en sluiten af met een maaltijd, om 18.00 uur is het afgelopen.
palmasenstok_731
Waar? Esperantolaan 2
Wat kost het? Graag een royale vrijwillige bijdrage.
Meer info? Zie ook op deze site bij: wat doen wij / jeugd of vraag het elsje.pot@pgarnhem.nl
Mee helpen? Graag meldt u bij elsje.pot@pgarnhem.nl

HET FEEST VAN WARMHARTIGHEID

Ontmoet je wijkgenoten en proef de Kerst muzikaal!

 

Zaterdag 16 december 12:00- 14:00

 

Kerstliedjes: KINDERKOOR PRESIKHAAF

Orgelspel : RITSUKO SANDANUBO

Zang en muziek: DOCENTEN EN LEERLINGEN VAN DANS EN MUZIEKSCHOOL EL ELE

Verhalen/gedichten TALENTEN UIT PRESIKHAAF

Ontmoeting met hapjes: RESTO VAN HARTE

 

LOCATIE : DE BETHLEHEEMKERK, HONIGKAMP 25 , 6826 PM ARNHEM

TOEGANG IS GRATIS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!